Preparació física

La preparació física (motora) és l’adquisició del control del propi cos amb exercicis psicomotors sistemàtics per al desenvolupament i perfeccionament de les capacitats físiques i habilitats bàsiques coordinatives, com a mitjà per assolir una adaptació morfològica (estructural), fisiològica (funcional) i del comportament psicomotor de l’esportista.

Les capacitats físiques i habilitats bàsiques coordinatives són la base per aconseguir una elevada facultat de rendiment esportiu.

Preparación física

La preparación física (motora) es la adquisición del control del propio cuerpo con ejercicios psicomotores sistemáticos para el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades físicas y habilidades básicas coordinativas, como medio para conseguir una adaptación morfológica (estructural), fisiológica (funcional) y del comportamiento psicomotor del deportista.

Las capacidades físicas y habilidades básicas coordinativas son la base para conseguir una elevada facultad de rendimiento deportivo.

 

Preparació psicomotora

La preparació psicomotora és l’adquisició del control del propi cos el més eficient possible, mitjançant les habilitats bàsiques coordinatives i el comportament psicomotor, com a instrument per aconseguir la millor adaptació de l’organisme de l’esportista.

Preparación psicomotora

La preparación psicomotora es la adquisición del control del propio cuerpo lo más eficiente posible, mediante las habilidades básicas coordinativas y el comportamiento psicomotor, como instrumento para conseguir la mejor adaptación del organismo del deportista.

Articles publicats

Intensidad y volumen, indicadores básicos de medida

INTENSIDAD Y VOLUMEN Indicadores básicos de medida Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de valores, que sirve como punto de referencia para elaborar una información cualitativa o cuantitativa. Los indicadores básicos de medida de la carga de trabajo...

read more

Intensitat i volum, indicadors bàsics de mesura

INTENSITAT I VOLUM Indicadors bàsics de mesura Un indicador és una comparació entre dos o més tipus de valors, que serveix com a punt de referència per elaborar una informació qualitativa o quantitativa. Els indicadors bàsics de mesura de la càrrega de treball són la...

read more

La fuerza muscular

Català. La fuerza muscular es cualquier tensión producida por los grupos musculares. Se define como la capacidad del sistema neuromuscular para generar tensión en los diferentes grupos musculares durante un tiempo determinado (González Badillo & Gorostiaga...

read more

Model de preparació física

La preparació física (motora) és l'adquisició del control del propi cos amb exercicis psicomotors sistemàtics per al desenvolupament i perfeccionament de les capacitats físiques i habilitats bàsiques coordinatives, com a mitjà per assolir una...

read more

1RM

L’1RM és el valor de càrrega psicofísica màxima (kg), subordinada a la intensitat, que pot aconseguir moure o suportar l'esportista una sola vegada en una acció psicomotora. Segons diversos autors, es tracta d'avaluar la capacitat d'oposar-se davant d’una resistència...

read more

La força muscular

Castellano. La força muscular és qualsevol tensió produïda pels grups musculars. Es defineix com la capacitat del sistema neuromuscular per generar tensió en els diferents grups musculars durant un temps determinat (González Badillo & Gorostiaga Ayestarán, 2002)....

read more