Reflexions sobre la mecànica i el metabolisme del treball de la força muscular

Thoughts about mechanics and muscle strength metabolism work

Reflexions sobre la mecànica i el metabolisme del treball de la força muscular

Mirallas Sariola JA, Esparza Pérez G, Galilea Ballarini P & Drobnic Martínez F (2017). Ed. Ergon, Barcelona. ISBN: 978-84-17844-00-4

 

Resum

En l’àmbit de l’esport, la capacitat de produir tensió dels grups musculars es defineix com a força muscular. La força muscular es la causa del moviment del cos humà, que ens permet realitzar qualsevol exercici. Dels principis de la mecànica i de la fisiologia, i de les seves aplicacions al moviment del cos humà, en concret a les accions esportives, era necessari fer un procés d’anàlisi i reflexió del treball de la força muscular. En l’entrenament esportiu, l’esportista genera energia mecànica i metabòlica. I alhora produeix força muscular, que es transforma en treball mecànic i metabòlic. La valoració i control d’aquest treball mecànic i metabòlic és fonamental per dosificar racionalment la intensitat i el volum de la càrrega de les sessions d’entrenament i optimitzar el rendiment de l’esportista. El treball mecànic i metabòlic són dos variables resultants de la producció d’energia mecànica i metabòlica amb una relació de proporcionalitat directa. El treball mecànic és el producte d’una força pel desplaçament o per la velocitat. I la valoració del treball metabòlic es mesura a partir del treball mecànic, que representa un 24% de l’eficiència del treball metabòlic, resultat obtingut d’una forma indirecta del consum d’oxigen (VO2) a partir de la càrrega realitzada. Els professionals de l’esport podran mesurar millor el treball de la força muscular: el treball mecànic és equivalent al 24% del treball metabòlic.

Paraules clau: força muscular, treball mecànic, treball metabòlic

Abstract

In the field of sport, the capacity to produce muscle tension is defined as muscle strength. Muscle strength is the responsible for the movement of the human body, which allows us to perform exercise. From the principles of mechanics and physiology, and their applications to human movement, specifically to sporting actions, it was necessary a process of analysis and reflection of the work of muscular strength. In sports training, athletes generate mechanical and metabolic energy. At the same time produce muscle strength, which is transformed into mechanical and metabolic work. The evaluation and control of this amount of mechanical and metabolic work is essential to rationally adjust the intensity and volume of the training sessions load and to optimize athletic performance. Mechanical and metabolic work are two resultant variables from mechanical and metabolic energy production a relation of direct proportionality. Mechanical work is the product of a force multiplied by a displacement or a velocity. Metabolic work is measured from mechanical work, which represents 24% of metabolic work efficiency, indirectly obtained from oxygen consumption (VO2) as a result of the supported load. Sports professionals can better measure the work of muscle strength: mechanical work is equivalent to 24% of metabolic work.

Keywords: muscle strength, mechanical work, metabolic work