Metodologia

Metodologia

La metodologia és l’aplicació coherent i lògica d’un mètode.

Metodologia de l’entrenament esportiu

Aplicació coherent i lògica d’un conjunt de procediments ordenats i sistematitzats destinats a proporcionar les millors condicions de rendiment als esportistes.

Entrenament esportiu

L’entrenament esportiu és un procés psicopedagògic interdisciplinari de desenvolupament psicofísic i psicofisiològic de l’esportista, mitjançant l’organització metodològica de la càrrega de treball[1], amb l’objectiu de millorar el seu comportament psicomotor per assolir el màxim rendiment en la competició.

[1] Grau d’esforç psicofísic i psicofisiològic, que el seu efecte condueix a un procés d’adaptació.

Metodología

La metodología es la aplicación coherente y lógica de un método.

Metodología del entrenamiento deportivo

Aplicación coherente y lógica de un conjunto de procedimientos ordenados y sistematizados destinados a proporcionar las mejores condiciones de rendimiento a los deportistas.

Entrenamiento deportivo

El entrenamiento deportivo es un proceso psicopedagógico interdisciplinario de desarrollo psicofísico y psicofisiológico del deportista, mediante la organización metodológica de la carga de trabajo[1], con el objetivo de mejorar su comportamiento psicomotor para alcanzar el máximo rendimiento en la competición.

[1] Grado de esfuerzo psicofísico y psicofisiológico, que su efecto conduce a un proceso de adaptación.

Articles publicats

Intensidad y volumen, indicadores básicos de medida

INTENSIDAD Y VOLUMEN Indicadores básicos de medida Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de valores, que sirve como punto de referencia para elaborar una información cualitativa o cuantitativa. Los indicadores básicos de medida de la carga de trabajo...

read more

Intensitat i volum, indicadors bàsics de mesura

INTENSITAT I VOLUM Indicadors bàsics de mesura Un indicador és una comparació entre dos o més tipus de valors, que serveix com a punt de referència per elaborar una informació qualitativa o quantitativa. Els indicadors bàsics de mesura de la càrrega de treball són la...

read more

La fuerza muscular

Català Toda la publicación, the whole publication (in spanish) La fuerza muscular es cualquier tensión producida por los grupos musculares. Se define como la capacidad del sistema neuromuscular para generar tensión en los diferentes grupos musculares durante un tiempo...

read more

Model de preparació física

La preparació física (motora) és l'adquisició del control del propi cos amb exercicis psicomotors sistemàtics per al desenvolupament i perfeccionament de les capacitats físiques i habilitats bàsiques coordinatives, com a mitjà per assolir una...

read more

1RM

L’1RM és el valor de càrrega psicofísica màxima (kg), subordinada a la intensitat, que pot aconseguir moure o suportar l'esportista una sola vegada en una acció psicomotora. Segons diversos autors, es tracta d'avaluar la capacitat d'oposar-se davant d’una resistència...

read more