Terminologia

Origen del significat de les paraules

Per arribar al coneixement de les coses s’ha de saber prèviament el concepte i la definició de les paraules. Concepte i definició es troben íntima i recíprocament relacionats per a l’enteniment i comprensió de les idees.

L’entrenament esportiu

L’entrenament esportiu és un procés psicopedagògic interdisciplinari de preparació psicofísica de l’esportista amb l’objectiu de millorar el seu comportament psicomotor i d’assolir el màxim rendiment en la competició.

Es recolza en les lleis fonamentals de l’entrenament esportiu per a la mesura i dosificació eficaç del treball (estímul de la càrrega), mitjançant exercicis psicofísics, i per elaborar la programació individualitzada de les sessions amb la finalitat de controlar i optimitzar l’evolució del rendiment de l’esportista.

Origen del significado de las palabras

Para llegar al conocimiento de las cosas hay que saber previamente el concepto y la definición de las palabras. Concepto y definición se encuentran íntima y recíprocamente relacionados para el entendimiento y comprensión de las ideas.

El entrenamiento deportivo

El entrenamiento deportivo es un proceso psicopedagógico interdisciplinario de preparación psicofísica del deportista con el objetivo de mejorar su comportamiento psicomotor y de lograr el máximo rendimiento en la competición.

Se apoya en las leyes fundamentales del entrenamiento deportivo para la medida y dosificación eficaz del trabajo (estímulo de la carga), mediante ejercicios psicofísicos, y para elaborar la programación individualizada de las sesiones con el fin de controlar y optimizar la evolución del rendimiento del deportista.

Articles publicats