INTENSITAT I VOLUM

Indicadors bàsics de mesura

Un indicador és una comparació entre dos o més tipus de valors, que serveix com a punt de referència per elaborar una informació qualitativa o quantitativa.

Els indicadors bàsics de mesura de la càrrega de treball són la intensitat i la seva extensitat i el volum i la seva extensió.

Intensitat

La intensitat és la quantitat d’energia de la càrrega de treball, un valor numèric (mòdul) d’una magnitud vectorial, expressada en la seva unitat de mesura. A més, té una orientació: la direcció i el sentit en l’espai. La intensitat es manifesta en dues coordenades.

 • Representa el valor qualitatiu de la càrrega de treball. Expressa el grau d’esforç (psicofísic i psicofisiològic) i el tempo o velocitat d’execució d’un exercici (lent o ràpid).

Intensitat (magnitud vectorial)

Les magnituds vectorials es representen amb vectors. Un vector és un segment orientat, que queda definit pel mòdul, la direcció i el sentit.

 • El mòdul del vector és la longitud del segment proporcional al valor numèric de la magnitud. El mòdul és sempre un número positiu o zero, si és el vector nul.
 • La direcció és la recta que conté el segment.
 • El sentit està indicat per una punta de fletxa i determina l’orientació dins la línia d’acció.
 • L’origen o punt d’aplicació d’un vector és el punt sobre la línia d’acció on actua o se situa el vector.

L’espai és tridimensional (llargada Y, amplada X i alçada Z). Les tres dimensions especifiquen la posició del punt d’aplicació (P) i són les seves coordenades, que el projecten perpendicularment sobre els tres eixos de coordenades. Els seus valors són nombres reals.

Generalment en la valoració dels vectors de força es fa un tractament vectorial de les magnituds principalment en dues dimensions. El vector (r) queda especificat donant les coordenades alçada X i llargada Y.

Exemples

 • Per descriure la velocitat completament hem d’indicar la direcció i el sentit del moviment i un número en metres per segon (m/s), que representi el mòdul (valor) de la velocitat.

 La freqüència cardíaca es mesura en pulsacions (batecs) per minut (p/min), el ritme de les contraccions cardíaques produeix impulsos elèctrics: vectors de força amb mòdul, direcció i sentit (polaritat), que dependrà de la orientació del vector.

Intensitat (magnituds i unitats de mesura)

Extensitat

L’extensitat és la quantitat de temps (temporalitat, breu o llarga), que es manté una intensitat. El concepte temps està íntimament relacionat amb el tipus de treball, la velocitat i ritme d’execució, l’esforç (psicofísic i psicofisiològic) i el tipus d’exercici.

 • L’extensitat estimula la consciència de l’esportista com energia psíquica de seu comportament psicomotor i suposa la característica dinàmica de la intensitat. La relació de proporcionalitat individual entre la intensitat i l’extensitat regula l’estrès i la fatiga i millora d’adaptació de l’esportista.

Exemple

 • Quantes més repeticions (R) es facin a la mateixa intensitat (velocitat i ritme d’execució) en una sèrie (S) d’un exercici, més extensitat suportarà l’esportista. A la mateixa intensitat 1S de 4R té menys extensitat que 1S de 8R.

La intensitat i l’extensitat representen una clara relació de proporcionalitat inversa basada en el principi d’oposició del mètode general de l’entrenament esportiu.

Volum

El volum és una quantitat, un valor numèric (mòdul) d’una magnitud escalar expressada en la seva unitat de mesura, invariable en qualsevol sistema de referència. En aquest cas no té associada una orientació (direcció i sentit) en l’espai. El volum s’expressa en una sola coordenada i queda completament definit només amb un valor numèric.

 • Representa el valor quantitatiu de la càrrega de treball i no expressa el tipus d’esforç.

 Volum (magnitud escalar)

 • Si es considera només una coordenada d’un tractament vectorial en dues dimensions, es fa referència només al seu mòdul (valor real positiu) o bé al valor de la seva coordenada (valor real, tant positiu com negatiu).
 • Per tant, aquest valor serà una magnitud escalar. I les magnituds escalars corresponen al volum i l’extensió de la càrrega de treball.

Exemple

 • La massa és la quantitat de matèria, que conté un cos, i es mesura com un valor fix a través del sistema mètric d’unitats, el gram (g) i el quilogram (kg); o el temps (t), que es mesura a través del mateix sistema lineal de segons (s), minuts (min) i hores (h), independentment de les condicions en què es produeixi la medició. El valor fix consta d’un número i la seva unitat de mesura: massa, 5g, 10kg; temps, 12s, 30min, 2h.
 • La rapidesa és la relació entre la distància recorreguda i el temps emprat en completar-la sense tenir en compte la seva orientació: la direcció i el sentit del moviment. Es mesura amb les mateixes unitats que la velocitat (m/s, km/h), però no té el seu caràcter vectorial.

Volum (magnituds i unitats de mesura)

Extensió

L’extensió és l’amplitud o augment del volum amb un valor numèric (mòdul) d’una magnitud escalar expressada en la seva unitat de mesura.

L’extensió expressa la grandària del volum o també el seu increment amb una quantitat superior.

Exemple

 • 5min i 5kg són valors numèrics del volum i la seva extensió és baixa. Però, si es multipliquen per 10: 50min i 50kg, el seu increment dona una extensió més alta.

Per tant, quant més elevat sigui el nombre de minuts i quilograms, més extensió del volum hi haurà.

 

Mirallas, 2020.