La didàctica com a ciència de l’ensenyament fa referència a un teixit de processos educatius, intencionals i funcionals. La didàctica esportiva haurà d’entendre’s com un equilibri de principis previs a la metodologia: didàctica i metodologia hauran de constituir una unitat inseparable.

El pas des de la reflexió  didàctica a l’ensenyament ha de produir-se contínuament i el centre d’atenció dels professors haurà d’estar dirigit cap al què (didàctica) i cap al com (metodologia). De la formulació i revisió dels objectius se n’encarrega la didàctica, mentre que la metodologia s’ocupa de l’elecció dels continguts.

La didáctica como ciencia de la enseñanza se refiere a un tejido de procesos educativos, intencionales y funcionales. La didáctica deportiva deberá entenderse como un equilibrio de principios previos a la metodología: didáctica y metodología deberán constituir una unidad inseparable.

El paso desde la reflexión didáctica a la enseñanza debe producirse continuamente y el centro de atención de los profesores deberá estar dirigido hacia el que (didáctica) y hacia el cómo (metodología). De la formulación y revisión de los objetivos se encarga la didáctica, mientras que la metodología se ocupa de la elección de los contenidos.

Articles publicats