Recomanacions

Recomanacions per a la pràctica de l’activitat físico-esportiva

1 Exploració mèdica de base (centre especialitzat)

 • Conèixer el seu estat de salut

Opcional

 • Analítica, ecocardiografia, etc.

2 Prova de valoració d’esforç (centre especialitzat)

 • Conèixer la FCmàx, VO2màx, llindar anaeròbic…
 • Control anual de valoració d’esforç

Opcional

 • Lactats…

3 Cineantropometria (centre especialitzat)

 • Mesurar l’índex de massa corporal (IMC) i quantitat (%) de greix corporal

Opcional

 • Nutricionista (dieta adequada als requeriments energètics)

4 Assessorament tècnic i professional (club esportiu)

 • Determinar el tipus d’exercici més adequat
 • Elaborar una planificació i programes individualitzats
 • Control de l’esportista (tests per mesurar l’estat de forma) bimensual, trimestral o semestral
 • Seguiment i actualització dels programes periòdicament

Opcional

 • Pulsòmetre, interface, ordinador, tractament de dades, etc.

 

Recomendaciones para la práctica de la actividad físico-deportiva

1 Exploración médica de base (centro especializado)

 • Conocer su estado de salud

Opcional

 • Análisis, ecocardiografía, etc.

2 Prueba de valoración de esfuerzo (centro especializado)

 • Conocer la FCmáx, VO2máx, umbral anaeróbico…
 • Control anual de valoración de esfuerzo

Opcional

 • Lactatos…

3 Cineantropometría (centro especializado)

 • Medir el índice de masa corporal (IMC) y cantidad (%) de grasa corporal

Opcional

 • Nutricionista (dieta adecuada a los requerimientos energéticos)

4 Asesoramiento técnico y profesional (club deportivo)

 • Determinar el tipo de ejercicio más adecuado
 • Elaborar una planificación y programas individualizados
 • Control del deportista (tests para medir el estado de forma) bimensual, trimestral o semestral
 • Seguimiento y actualización de los programes periódicamente

Opcional

 • Pulsómetro, interface, ordenador, tratamiento de datos, etc.

 

Terminologia

Activitat física

Qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics, que es requereixen per a les tasques quotidianes de la persona (passejar, anar de compres, higiene personal, treball domèstic, temps lliure, etc.) amb una mínima despesa energètica.

Activitat físico-esportiva.

Pràctica de algun esport de forma lúdica i amateur, que requereix cert grau d’esforç i amb una elevada despesa energètica.

Entrenament esportiu

L’entrenament esportiu és un procés psicopedagògic interdisciplinari de preparació psicofísica de l’esportista amb l’objectiu de millorar el seu comportament psicomotor i d’assolir el màxim rendiment en la competició. Es regula per les lleis fonamentals de l’entrenament esportiu per a la mesura i dosificació eficaç del treball (estímul de la càrrega), mitjançant exercicis psicofísics, i per elaborar la programació individualitzada de les sessions amb la finalitat de controlar i optimitzar l’evolució del rendiment de l’esportista.

Terminología

Actividad física

Cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, que se requieren para las tareas cotidianas de la persona (pasear, ir de compras, higiene personal, trabajo doméstico, tiempo libre, etc.) con un mínimo gasto energético.

Actividad físico-deportiva.

Práctica de algún deporte de forma lúdica y amateur, que requiere cierto grado de esfuerzo y con un elevado gasto energético.

El entrenamiento deportivo

El entrenamiento deportivo es un proceso psicopedagógico interdisciplinario de preparación psicofísica del deportista con el objetivo de mejorar su comportamiento psicomotor y de lograr el máximo rendimiento en la competición. Se regula por las leyes fundamentales del entrenamiento deportivo para la medición y dosificación eficaz del trabajo (estímulo de la carga), mediante ejercicios psicofísicos, y para elaborar la programación individualizada de las sesiones con el fin de controlar y optimizar la evolución del rendimiento del deportista.

Articles publicats

Is it possible to prevent sports injuries? (2001)

Is it possible to prevent sports injuries? (2001). Download 256 KB .pdf Parkkari, J; Kujala, UM and Kannus, P. Is it Possible to prevent sports injuries?  Review of controlled clinical trials and recommendations for future work. Sports Med, 2001; 31 (14): 985-995.  

read more

Per què fer esport? (2005)

Per què fer esport? (2005). 56 KB "L’esport trenca la rutina diària de les obligacions quotidianes, proporciona una vida sana i ocupa cada cop més hores en les nostres agendes. L’esport significa viure en societat, comunicar-se socialment. Ajuda a disminuir les...

read more