Entrenament invisible

L’entrenament invisible és tot allò que passa fora de les sessions d’entrenament i de la competició esportiva: especialment els hàbits de vida, l’entorn familiar, la situació escolar…, i té com a objectiu millorar la salut i el rendiment esportiu (70% de la preparació de l’esportista).

L’entrenament invisible serveix per recuperar l’estat físic i mental de l’esportista a través del son, el repòs, la higiene, l’alimentació i la vida familiar i social.

El entrenamiento invisible es todo lo que pasa fuera de las sesiones de entrenamiento y de la competición deportiva: especialmente los hábitos de vida, el entorno familiar, la situación escolar…, y tiene como objetivo mejorar la salud y el rendimiento deportivo (70 % de la preparación del deportista).

El entrenamiento invisible sirve para recuperar el estado físico y mental del deportista a través del sueño, el reposo, la higiene, la alimentación y la vida familiar y social.

Articles publicats

L’entrenament invisible (1989)

L'entrenament invisible (M. Lloret, 1989). 6.918 Kb "... entès com l'assumpció d'unes mesures bàsiques d'higiene en favor del rendiment esportiu, serà, amb l'entrenament mental i el físic, determinant del resultat esportiu."

read more