Activitat física

L’activitat física és qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics, que es requereixen per a les feines quotidianes de la persona (passejar, anar de compres, higiene personal, treball domèstic, temps lliure, etc.), i sol·liciten una mínima despesa energètica.

La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, que se requieren para las tareas cotidianas de la persona (pasear, ir de compras, higiene personal, trabajo doméstico, tiempo libre, etc.), y solicitan un mínimo gasto energético.

Articles publicats

Envejecimiento y fuerza muscular

Català La vida humana se ha distribuido en distintas etapas. La vejez es una de ellas, pero deben tenerse en cuenta las características específicas de cada persona y también su situación personal. Estas circunstancias conllevan cambios en el proceso de envejecimiento,...

read more

Envelliment i força muscular

Castellano La vida humana s’ha distribuït en diferents etapes. La vellesa n’és una, però s’han de tenir en compte les característiques específiques de cada persona i també la seva situació personal. Aquestes circumstàncies comporten canvis en el procés d’envelliment,...

read more

Precocitat i ètica en l’esport

Actualment hi ha un augment de la precocitat en la majoria d’aspectes de la vida dels joves. Per què no hi ha de ser en l’esport?
L’ètica és el conjunt de principis i regles que regulen el comportament moral, expressen les emocions.

read more