Activitat física

L’activitat física és qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics, que es requereixen per a les feines quotidianes de la persona (passejar, anar de compres, higiene personal, treball domèstic, temps lliure, etc.), i sol·liciten una mínima despesa energètica.

La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, que se requieren para las tareas cotidianas de la persona (pasear, ir de compras, higiene personal, trabajo doméstico, tiempo libre, etc.), y solicitan un mínimo gasto energético.

Articles publicats

Precocitat i ètica en l’esport

Actualment hi ha un augment de la precocitat en la majoria d’aspectes de la vida dels joves. Per què no hi ha de ser en l’esport?
L’ètica és el conjunt de principis i regles que regulen el comportament moral, expressen les emocions.

read more