Didàctica del taekwondo

La didàctica com a ciència de l’ensenyament fa referència a un teixit de processos educatius, intencionals i funcionals. La didàctica esportiva haurà d’entendre’s com un equilibri de principis previs a la metodologia: didàctica i metodologia hauran de constituir una unitat inseparable.

El pas des de la reflexió  didàctica a l’ensenyament ha de produir-se contínuament i el centre d’atenció dels professors haurà d’estar dirigit cap al què (didàctica) i cap al com (metodologia). De la formulació i revisió dels objectius se n’encarrega la didàctica, mentre que la metodologia s’ocupa de l’elecció dels continguts.

La didáctica como ciencia de la enseñanza se refiere a un tejido de procesos educativos, intencionales y funcionales. La didáctica deportiva deberá entenderse como un equilibrio de principios previos a la metodología: didáctica y metodología deberán constituir una unidad inseparable.

El paso desde la reflexión didáctica a la enseñanza debe producirse continuamente y el centro de atención de los profesores deberá estar dirigido hacia el que (didáctica) y hacia el cómo (metodología). De la formulación y revisión de los objetivos se encarga la didáctica, mientras que la metodología se ocupa de la elección de los contenidos.

Articles publicats

Precocitat i ètica en l’esport

Actualment hi ha un augment de la precocitat en la majoria d’aspectes de la vida dels joves. Per què no hi ha de ser en l’esport?
L’ètica és el conjunt de principis i regles que regulen el comportament moral, expressen les emocions.

read more