1RM

L’1RM és el valor de càrrega psicofísica màxima (kg), subordinada a la intensitat, que pot aconseguir moure o suportar l’esportista una sola vegada en una acció psicofísica.

Segons diversos autors, es tracta d’avaluar la capacitat d’oposar-se davant d’una resistència màxima externa mitjançant una contracció muscular(1). Actualment també es fa servir el concepte 1RM, com a intensitat teòrica màxima, per avaluar la capacitat màxima de resistència cardiorespiratòria de l’esportista.

Metodològicament l’1RM es pren com a referència per treure percentatges de la càrrega psicofísica i elaborar els programes d’entrenament, els quals han de proporcionar una dosi racional d’aquesta càrrega.

 

El 1RM es el valor de carga psicofísica máxima (kg), subordinada a la intensidad, que puede conseguir mover o soportar el deportista una sola vez en una acción psicofísica.

Según diversos autores, se trata de evaluar la capacidad de oponerse ante una resistencia máxima externa mediante una contracción muscular(1). Actualmente también se utiliza el concepto 1RM, como intensidad teórica máxima, para evaluar la capacidad máxima de resistencia cardiorrespiratoria del deportista.

Metodológicamente la 1RM se toma como referencia para sacar porcentajes de la carga psicofísica y elaborar los programas de entrenamiento, los cuales han de proporcionar una dosis racional de esta carga.

(1) Tous Fajardo J (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Ed. Ergo, Barcelona, pp. 17-18.

Fórmula (Mirallas, 2016): kg/(1,04-0,04·RM)+((RM-1)/100·0,42·10 = 1RM(kg)

Exemple, un esportista realitza 7RM amb 70kg.

70kg/(1,04-0,04·7RM)+((7RM-1)/100)·0,42·10 = 92kg (1RM)

           

Articles publicats

La fuerza muscular

Català Toda la publicación, the whole publication (in spanish) La fuerza muscular es cualquier tensión producida por los grupos musculares. Se define como la capacidad del sistema neuromuscular para generar tensión en los diferentes grupos musculares durante un tiempo...

read more

Model de preparació física

La preparació física (motora) és l'adquisició del control del propi cos amb exercicis psicomotors sistemàtics per al desenvolupament i perfeccionament de les capacitats físiques i habilitats bàsiques coordinatives, com a mitjà per assolir una adaptació morfològica...

read more

Etimologia de la paraula “esport” (2019)

Etimologia L’etimologia és la ciència que estudia l'origen dels mots amb llur evolució fonètica, morfològica i semàntica. Una etimologia és l’origen o filiació d’un mot. Literalment vol dir sentit veritable d’un mot. Etimología La etimología es la ciencia que estudia...

read more

Valors i esport

Valors i esport 63 kB "Entenem per valor el principi ideològic o moral d'una persona, i és la norma particular que regeix el seu pensament i conducta, els valors de l'esport no són de l'esport, sinó de cada persona." (Mirallas, 2011) El valor és la forma i la persona...

read more

Los valores en el deporte de alto rendimiento

Los valores en el deporte de alto rendimiento 78KB ¿Cómo captamos los valores? Valores y comportamiento deportivo "Entendemos por valor el principio ideológico o moral de una persona y es la norma particular que rige su pensamiento y conducta, los valores no son del...

read more

1RM

L’1RM és el valor de càrrega psicofísica màxima (kg), subordinada a la intensitat, que pot aconseguir moure o suportar l'esportista una sola vegada en una acció psicomotora. Segons diversos autors, es tracta d'avaluar la capacitat d'oposar-se davant d’una resistència...

read more

L’egoisme

L'egoisme 69KB L’egoisme és la tendència de la persona a considerar-se centre principal d’interès, que redunda en la interpretació explícita que res té sentit, si no és des de la perspectiva del benefici propi. En filosofia, és la manca de tota possibilitat de...

read more

Cultura i civilització

Cultura i civilització15 KB La cultura és el conjunt dels coneixements empírics i científics acumulats per la humanitat al llarg de la seva història i és un fenomen distintiu dels éssers humans. La paraula “cultura” s’utilitza en singular, perquè es troba en totes les...

read more

Ser català és delicte

Ser català és delicte14 KB Cal fer constar la diferència entre ser i sentir-se català o ser i sentir-se espanyol. Sovint escoltem dir a la gent la frase: “jo em sento català i espanyol”. Però no es habitual escoltar dir: “jo sóc català i espanyol”. Òbviament, malgrat...

read more