Valors i esport Icon_pdf.jpg63 kB

Entenem per valor el principi ideològic o moral d’una persona, i és la norma particular que regeix el seu pensament i conducta, els valors de l’esport no són de l’esport, sinó de cada persona.

El valor és la forma i la persona li dóna significació.

L’esport és un procés de captació de valors.

Valores y deporte Icon_pdf.jpg63 kB

Entendemos por valor el principio ideológico o moral de una persona, y es la norma particular que rige su pensamiento y conducta, los valores del deporte no son del deporte, sino de cada persona.

El valor es la forma y la persona le da significación.

El deporte es un proceso de captación de valores.