L’1RM és el valor de càrrega psicofísica màxima (kg), subordinada a la intensitat, que pot aconseguir moure o suportar l’esportista una sola vegada en una acció psicomotora.

Segons diversos autors, es tracta d’avaluar la capacitat d’oposar-se davant d’una resistència màxima externa mitjançant una contracció muscular(1). Actualment també es fa servir el concepte 1RM, com a intensitat teòrica màxima, per avaluar la capacitat màxima de resistència cardiorespiratòria de l’esportista.

Metodològicament l’1RM es pren com a referència per treure percentatges de la càrrega psicofísica i elaborar els programes d’entrenament, els quals han de proporcionar una dosi racional d’aquesta càrrega.

El 1RM es el valor de carga psicofísica máxima (kg), subordinada a la intensidad, que puede conseguir mover o soportar el deportista una sola vez en una acción psicomotora.

Según diversos autores, se trata de evaluar la capacidad de oponerse ante una resistencia máxima externa mediante una contracción muscular(1). Actualmente también se utiliza el concepto 1RM, como intensidad teórica máxima, para evaluar la capacidad máxima de resistencia cardiorrespiratoria del deportista.

Metodológicamente la 1RM se toma como referencia para sacar porcentajes de la carga psicofísica y elaborar los programas de entrenamiento, los cuales han de proporcionar una dosis racional de esta carga.

(1) Tous Fajardo J (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Ed. Ergo, Barcelona, pp. 17-18.

Fórmula (Mirallas, 2016): kg/(1,04-0,04·RM)+((RM-1)/100·0,42·10 = 1RM(kg)

Exemple, un esportista realitza 7RM amb 70kg.

70kg/(1,04-0,04·7RM)+((7RM-1)/100)·0,42·10 = 92kg (1RM)

           

Relació entre les RM i els %1RM, aplicant l’increment progressiu d’esforç, la constant F0,4 (esquerra), comparada amb la relació de la majoria d’autors de referència (dreta). Les variacions són més significatives quant més s’allunyen de les 5RM.