1RM

L’1RM és el valor de càrrega psicofísica màxima (kg), subordinada a la intensitat, que pot aconseguir moure o suportar l’esportista una sola vegada en una acció psicofísica.

Segons diversos autors, es tracta d’avaluar la capacitat d’oposar-se davant d’una resistència màxima externa mitjançant una contracció muscular(1). Actualment també es fa servir el concepte 1RM, com a intensitat teòrica màxima, per avaluar la capacitat màxima de resistència cardiorespiratòria de l’esportista.

Metodològicament l’1RM es pren com a referència per treure percentatges de la càrrega psicofísica i elaborar els programes d’entrenament, els quals han de proporcionar una dosi racional d’aquesta càrrega.

 

El 1RM es el valor de carga psicofísica máxima (kg), subordinada a la intensidad, que puede conseguir mover o soportar el deportista una sola vez en una acción psicofísica.

Según diversos autores, se trata de evaluar la capacidad de oponerse ante una resistencia máxima externa mediante una contracción muscular(1). Actualmente también se utiliza el concepto 1RM, como intensidad teórica máxima, para evaluar la capacidad máxima de resistencia cardiorrespiratoria del deportista.

Metodológicamente la 1RM se toma como referencia para sacar porcentajes de la carga psicofísica y elaborar los programas de entrenamiento, los cuales han de proporcionar una dosis racional de esta carga.

(1) Tous Fajardo J (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Ed. Ergo, Barcelona, pp. 17-18.

Fórmula (Mirallas, 2016): kg/(1,04-0,04·RM)+((RM-1)/100·0,42·10 = 1RM(kg)

Exemple, un esportista realitza 7RM amb 70kg.

70kg/(1,04-0,04·7RM)+((7RM-1)/100)·0,42·10 = 92kg (1RM)

           

Articles publicats

Intensidad y volumen, indicadores básicos de medida

INTENSIDAD Y VOLUMEN Indicadores básicos de medida Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de valores, que sirve como punto de referencia para elaborar una información cualitativa o cuantitativa. Los indicadores básicos de medida de la carga de trabajo...

read more

Intensitat i volum, indicadors bàsics de mesura

INTENSITAT I VOLUM Indicadors bàsics de mesura Un indicador és una comparació entre dos o més tipus de valors, que serveix com a punt de referència per elaborar una informació qualitativa o quantitativa. Els indicadors bàsics de mesura de la càrrega de treball són la...

read more

La fuerza muscular

Català Toda la publicación, the whole publication (in spanish) La fuerza muscular es cualquier tensión producida por los grupos musculares. Se define como la capacidad del sistema neuromuscular para generar tensión en los diferentes grupos musculares durante un tiempo...

read more

Model de preparació física

La preparació física (motora) és l'adquisició del control del propi cos amb exercicis psicomotors sistemàtics per al desenvolupament i perfeccionament de les capacitats físiques i habilitats bàsiques coordinatives, com a mitjà per assolir una...

read more

Etimologia de la paraula “esport” (2019)

Etimologia L’etimologia és la ciència que estudia l'origen dels mots amb llur evolució fonètica, morfològica i semàntica. Una etimologia és l’origen o filiació d’un mot. Literalment vol dir sentit veritable d’un mot. Etimología La etimología es la ciencia que estudia...

read more