1RM

L’1RM és el valor de càrrega psicofísica màxima (kg), subordinada a la intensitat, que pot aconseguir moure o suportar l’esportista una sola vegada en una acció psicofísica.

Segons diversos autors, es tracta d’avaluar la capacitat d’oposar-se davant d’una resistència màxima externa mitjançant una contracció muscular(1). Actualment també es fa servir el concepte 1RM, com a intensitat teòrica màxima, per avaluar la capacitat màxima de resistència cardiorespiratòria de l’esportista.

Metodològicament l’1RM es pren com a referència per treure percentatges de la càrrega psicofísica i elaborar els programes d’entrenament, els quals han de proporcionar una dosi racional d’aquesta càrrega.

 

El 1RM es el valor de carga psicofísica máxima (kg), subordinada a la intensidad, que puede conseguir mover o soportar el deportista una sola vez en una acción psicofísica.

Según diversos autores, se trata de evaluar la capacidad de oponerse ante una resistencia máxima externa mediante una contracción muscular(1). Actualmente también se utiliza el concepto 1RM, como intensidad teórica máxima, para evaluar la capacidad máxima de resistencia cardiorrespiratoria del deportista.

Metodológicamente la 1RM se toma como referencia para sacar porcentajes de la carga psicofísica y elaborar los programas de entrenamiento, los cuales han de proporcionar una dosis racional de esta carga.

(1) Tous Fajardo J (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Ed. Ergo, Barcelona, pp. 17-18.

Fórmula (Mirallas, 2016): kg/(1,04-0,04·RM)+((RM-1)/100·0,42·10 = 1RM(kg)

Exemple, un esportista realitza 7RM amb 70kg.

70kg/(1,04-0,04·7RM)+((7RM-1)/100)·0,42·10 = 92kg (1RM)

           

Articles publicats

Fotos de la Lluna

La Lluna és l'únic satèl·lit natural de la Terra. Encara que no és el satèl·lit més gros del sistema solar, és el més gros en proporció a la mida del cos que orbita (el seu primari) i, després del satèl·lit de Júpiter Io, és el segon satèl·lit més dens dels satèl·lits...

read more

Fotos d’ocells de l’Anoia

L'observació d'ocells a la comarca de l'Anoia es pot fer a qualsevol època de l'any. A molts recons s'hi poden trobar amagats ocellets inquiets i fugissers. A Piera hi venen a buscar menjar i aixopluc alguns exemplars de la natura anoienca. Tallarol de casquet (Sylvia...

read more

Fotos de la font d’en Sala

La font d'en Sala és la més coneguda i concorreguda de la vall de la riera de Ca n’Aguilera. Es tracta d’un indret reduït i humit, que permet el creixement d’espècies pròpies vegetals d’aquests indrets, com l’avellaner i les molses. Hi ha tres exemplars gegants de...

read more

Entrenamiento de core

El entrenamiento de core para la prevención de lesiones y la mejora del perfeccionamiento técnico-deportivo Introducción El término core se entiende como el centro de gravedad del cuerpo, desde donde se inicia la producción de la fuerza muscular y la estabilización de...

read more

Entrenament del Core

L’entrenament del core per a la prevenció de lesions i la millora del perfeccionament tècnico-esportiu Introducció El concepte de core s'entén com el centre de gravetat del cos, des d'on s'inicia la producció de la força muscular i l’estabilizació de la postura per...

read more

Intensidad y volumen, indicadores básicos de medida

INTENSIDAD Y VOLUMEN Indicadores básicos de medida Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de valores, que sirve como punto de referencia para elaborar una información cualitativa o cuantitativa. Los indicadores básicos de medida de la carga de trabajo...

read more

Intensitat i volum, indicadors bàsics de mesura

INTENSITAT I VOLUM Indicadors bàsics de mesura Un indicador és una comparació entre dos o més tipus de valors, que serveix com a punt de referència per elaborar una informació qualitativa o quantitativa. Els indicadors bàsics de mesura de la càrrega de treball són la...

read more