Recomanacions per a la pràctica de l’activitat físico-esportiva (2004)

1 Exploració mèdica de base

ü Centre especialitzat

 § Conèixer el seu estat de salut

   Opcional

 § Analítica, ecocardiografia, etc.

 2 Prova de valoració d’esforç

ü Centre especialitzat

 § Conèixer la FCmàx, VO2màx, llindar anaeròbic…

 § Control anual de valoració d’esforç

   Opcional

 § Lactats…

3 Cineantropometria

ü Centre especialitzat

 § Mesurar l’índex de massa corporal (IMC) i quantitat (%) de greix corporal

   Opcional

 § Nutricionista (dieta adequada als requeriments energètics)

4 Assessorament tècnic i professional

ü Club esportiu

 § Determinar el tipus d’exercici més adequat

 § Elaborar una planificació i programes individualitzats

 § Control de l’esportista (tests per mesurar l’estat de forma) bimensual, trimestral o semestral

 § Seguiment i adaptació dels programes periòdicament

   Opcional

 § Pulsòmetre, interface, ordinador, tractament de dades, etc.

 


 

Recomendaciones para la práctica de la actividad físico-deportiva (2004)

 1 Exploración médica de base

ü Centro especializado

 § Conocer su estado de salud

   Opcional

 § Analítica, ecocardiografía, etc.

 2 Prueba de valoración de esfuerzo

ü Centro especializado

 § Conocer la FCmáx, VO2máx, umbral anaeróbico…

 § Control anual de valoración de esfuezo

   Opcional

 § Lactatos…

3 Cineantropometría

ü Centro especializado

 § Calcular el índice de masa corporal (IMC) y cantidad (%) de grasa corporal

   Opcional

 § Nutricionista (dieta adecuada a los requerimientos energéticos)

4 Asesoramiento técnico y profesional

ü Club deportivo

 § Determinar el tipo de ejercicio más adecuado

 § Elaborar una planificación y programas individualizados

 § Control del deportista (tests para medir el estado de forma) bimensual, trimestral o semestral

 § Seguimiento y adaptación de los programas periódicamente

   Opcional

 § Pulsómetro, interface, ordenador, procesado de datos, etc.