Entrenament del judo

Entrenament esportiu

L’entrenament esportiu és un procés psicopedagògic interdisciplinari de desenvolupament psicofísic i psicofisiològic de l’esportista, mitjançant l’organització metodològica de la càrrega de treball[1], amb l’objectiu de millorar el seu comportament psicomotor per assolir el màxim rendiment en la competició.

[1] Grau d’esforç psicofísic i psicofisiològic, que el seu efecte condueix a un procés d’adaptació.

Es recolza en les lleis fonamentals de l’entrenament esportiu per a la mesura i dosificació eficaç de la càrrega de treball (estímul de la càrrega), mitjançant exercicis psicomotors, i per elaborar la programació individualitzada de les sessions amb la finalitat de controlar i optimitzar l’evolució del rendiment de l’esportista.

Entrenamiento deportivo

El entrenamiento deportivo es un proceso psicopedagógico interdisciplinario de desarrollo psicofísico y psicofisiológico del deportista, mediante la organización metodológica de la carga de trabajo[1], con el objetivo de mejorar su comportamiento psicomotor para alcanzar el máximo rendimiento en la competición.

[1] Grado de esfuerzo psicofísico y psicofisiológico, que su efecto conduce a un proceso de adaptación.

Se apoya en las leyes fundamentales del entrenamiento deportivo para la medida y dosificación eficaz de la carga de trabajo (estímulo de la carga), mediante ejercicios psicomotores, y para elaborar la programación individualizada de las sesiones con el fin de controlar y optimizar la evolución del rendimiento del deportista.

Articles publicats

La flexibilidad en el judo

La flexibilidad (después de la sesión). Descargar 186 KB .pdf La flexibilidad se manifiesta de forma externa en la amplitud de los movimientos y dependerá de la estructura de las articulaciones implicadas en los mismos. Las propiedades mofológico-funcionales del...

read more

L’escalfament en el judo

L’escalfament (abans del cross). Descarregar 144 KB .pdf  L'escalfament inclou tots aquells exercicis físics anteriors a l'activitat principal (fases de desenvolupament inicial i final), que es realitzen de forma global (general), suau i progressivament, amb...

read more

El calentamiento en el judo

El calentamiento (previo al cross). Descargar 126 KB .pdf El calentamiento incluye todos aquellos ejercicios físicos anteriores a la actividad principal (fases de desarrollo inicial y final), que se realizan de forma global (general), suave y progresivamente, con el...

read more