Cites


És el dubte, el que em fa pensar. Si no dubtem, què ens resta del pensament? Tenir la certesa d'alguna cosa és deixar de pensar raonablement. Quan amb la reflexió el dubte s'esdevé certesa, un nou dubte raonable sorgeix: el dubte de que, si la certesa, és prou raonable.
Es la duda, la que me hace pensar. ¿Si no dudamos, qué nos queda del pensamiento? Tener la certeza de alguna cosa es dejar de pensar razonablemente. Cuando con la reflexión la duda se transforma en certeza, una nueva duda razonable surge: la duda de que, si la certeza, es bastante razonable.

Jaume A. Mirallas


En realitat, sabem només quan sabem poc. Amb el saber, augmenten els dubtes.
En realidad, sabemos sólo cuando sabemos poco. Con el saber, aumentan las dudas.

Johann Wolfgang Goethe (Frankfurt 1749 - Weimar 1832), filòsof i poeta


Molts homes no s'equivoquen mai, perquè no es proposen res raonable.
Muchos hombres no se equivocan nunca, porque no se proponen nada razonable.

Johann Wolfgang Goethe (Frankfurt 1749 - Weimar 1832), filòsof i poeta


No s'arriba a se campió sense suar.
No se llega a ser campeón sin sudar.

Epicteto de Frigia (Hierápolis, 50 - Nicópolis, 130 d. C.), filòsof grecollatí


No hi ha res en l'univers, que sigui sobrenatural, és la ignorància que posseïm de tot allò desconegut.
No hay nada en el universo, que sea sobrenatural, es la ignorancia que poseemos de todo lo desconocido.

Jaume A. Mirallas


Per conservar la tradició, cal continuar-la, no repetir-la.
Para conservar la tradición, es necesario continuarla, no repetirla.

Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998), poeta, dramaturg i artista plàstic


Els plaers de la vida no són per adormir-la, sinó per alimentar-la, educant la sensibilitat de la persona, que és capaç de gaudir-los.
Los placeres de la vida no son para adormecerla, sino para alimentarla, educando la sensibilidad de la persona, que es capaz de disfrutarlos.

Jaume A. Mirallas


Qui s'agafa als barrots del llit abans de morir, és perquè no ha fet durant la seva vida allò que hauria d'haver fet.
Quien se agarra a los barrotes de la cama antes de morir, es porque no ha hecho durante su vida lo que deberia haber hecho.

Jaume A. Mirallas


La immortalitat existeix. La veritable immortalitat són els fills.
La inmortalidad existe. La verdadera inmortalidad son los hijos.

Jaume A. Mirallas


La felicitat és una recompensa que la rep qui no l'ha cercada.
La felicidad es una recompensa que la recibe quien no la ha buscado.

Anton Pavlovich Chejov (1860-1904), poeta i escriptor


Qui no pugui envellir amb dignitat, descobrirà la indignitat de la vellesa.
Quien no pueda envejecer con dignidad, descubrirá la indignidad de la vejez.

Jaume A. Mirallas


Si tens por a envellir i a morir, un preciós relat com La mort a Venècia de Thomas Mann amb música de Mahler i la sensibilitat de Visconti, pot oferir-te una imatge expressionista de la vida i la seducció que sobre l'home exerceix l'amor, la bellesa i la mort.
Si tienes miedo a envejecer y a morir, un precioso relato como La muerte en Venecia de Thomas Mann con música de Mahler y la sensibilidad de Visconti, puede ofrecerte una imagen expresionista de la vida y la seducción que sobre el hombre ejerce el amor, la belleza y la muerte.

Jaume A. Mirallas


La vida no és una obra d'art, però una obra d'art és vida.
La vida no es una obra de arte, pero una obra de arte es vida.

Jaume A. Mirallas


La grandesa no consisteix a rebre honors, sinó a merèixer-los.
La grandeza no consiste en recibir honores, sino en merecerlos.

Aristòtil (384-322 a. C.), filòsof


L'home superflu del nostre temps és l'aliment imprescindible de la mediocritat social que ens envolta.
El hombre superfluo de nuestro tiempo es el alimento imprescindible de la mediocridad social que nos rodea.

Jaume A. Mirallas


Els diners ajuden a suportar la pobresa.
El dinero ayuda a soportar la pobreza.

Allais Alphonse (1855-1905), humorista i escriptor


Qui sap què fer, també sap quan.
Quien sabe qué hacer, también sabe cuándo.

Arquímedes (287-212 a. C)


Qui no perd el temps, en té molt.
Quien no pierde el tiempo, tiene mucho.

Bernard de Fontenelle (1657-1757), escriptor i filòsof


Els vicis venen com a passatgers, ens visiten com a hostes i es queden com a amos.
Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como dueños.

Confuci (551-479 a. C.), pensador i filòsof oriental


Si estimes el que fas, mai serà un treball.
Si amas lo que haces, nunca será un trabajo.

Confuci (551-479 a. C.), pensador i filòsof oriental


El treball escurça els dies i allarga la vida.
El trabajo acorta los días y alarga la vida.

Denis Diderot (1713-1784), escriptor i filòsof


No n'hi ha prou en tenir un bon ingeni, allò principal és aplicar-ho bé.
No es suficiente tener un buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien.

Descartes (1596-1650), filòsof i matemàtic


La llengua és un art anònim, col·lectiu i inconscient; el resultat de la creativitat de milers de generacions.
La lengua es un arte anónimo, colectivo e inconsciente; el resultado de la creatividad de miles de generaciones.

Edward Sapir (1884-1939), lingüista i antropòleg


Qui conservi la capacitat d'apreciar la bellesa, mai serà vell.
Quien conserve la capacidad de apreciar la belleza, nunca será viejo.

Franz Kafka (1883-1924), filòsof


Hi ha persones que confonen la pedanteria amb l'erudició, però no us hi amoïneu, és el resultat de la ignorància col·lectiva.
Hay personas que confunden la pedantería con la erudición, pero no os preocupeis, es el resultado de la ignorancia colectiva.

Jaume A. Mirallas


El futbol és l'adormidora col·lectiva més eficaç i innòcua de la societat, que desperta passions en personalitats mediocres.
El fútbol es la dormidera colectiva más eficaz e inocua de la sociedad, que despierta pasiones en personalidades mediocres.

Jaume A. Mirallas


El llenguatge és l'eina més poderosa del coneixement.
El lenguaje es la herramienta más poderosa del conocimiento.

Jaume A. Mirallas


El temps no es perd. Els temps és la mort que passa poc a poc cada dia pel teu costat sense adornar-te'n.
El tiempo no se pierde. El tiempo es la muerte que pasa poco a poco cada día por tu lado sin darte cuenta.

Jaume A. Mirallas


Hi ha persones tan pobres, que només tenen diners.
Hay personas tan pobres, que sólo tienen dinero.

Jaume A. Mirallas


La filosofia és el denominador comú de totes les ciències, i és per això que no és una ciència, però les ciències se'n valen d'ella per avançar i desenvolupar-se.

Jaume A. Mirallas


Les coses no són com són, sinó com es recorden.
Las cosas no son como son, sino como se recuerdan.

Jaume A. Mirallas


Les opinions gratuïtes tenen un preu massa elevat.
Las opiniones gratuitas tienen un precio demasiado elevado.

Jaume A. Mirallas


L'orgull de la raça és una malaltia de la qual difícilment es salven els pobles "civilitzats".
El orgullo de la raza es una efermedad de la cual difícilmente se salvan los pueblos "civilizados".

Jaume A. Mirallas


Per saber viure bé, cal cercar el plaer sense perdre la llibertat interior.
Para saber vivir bien, es necesario buscar el placer sin perder la libertad interior.

Jaume A. Mirallas


Quan l'home deixa d'interessar-se per l'home, comença a viure més tranquil, però no millor.
Cuando el hombre dejar de interesarse por el hombre, empieza a vivir más tranquilo, pero no mejor.

Jaume A. Mirallas


La joventut vol ser estimada més que ser instruïda.
La juventud quiere ser querida más que ser instruida.

Johann Wolfgang Goethe (Frankfurt 1749 - Weimar 1832), filòsof i poeta


L'home feliç és aquell que, sent rei o camperol, troba pau a la seva llar.
El hombre feliz es aquel que, siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar.

Johann Wolfgang Goethe (Frankfurt 1749 - Weimar 1832), filòsof i poeta