Preparació física

La preparació física (motora) és l’adquisició del control del propi cos amb exercicis psicomotors sistemàtics per al desenvolupament i perfeccionament de les capacitats físiques i habilitats bàsiques coordinatives, com a mitjà per assolir una adaptació morfològica (estructural), fisiològica (funcional) i del comportament psicomotor de l’esportista.

Les capacitats físiques i habilitats bàsiques coordinatives són la base per aconseguir una elevada facultat de rendiment esportiu.

Preparación física

La preparación física (motora) es la adquisición del control del propio cuerpo con ejercicios psicomotores sistemáticos para el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades físicas y habilidades básicas coordinativas, como medio para conseguir una adaptación morfológica (estructural), fisiológica (funcional) y del comportamiento psicomotor del deportista.

Las capacidades físicas y habilidades básicas coordinativas son la base para conseguir una elevada facultad de rendimiento deportivo.

 

Preparació psicomotora

La preparació psicomotora és l’adquisició del control del propi cos el més eficient possible, mitjançant les habilitats bàsiques coordinatives i el comportament psicomotor, com a instrument per aconseguir la millor adaptació de l’organisme de l’esportista.

Preparación psicomotora

La preparación psicomotora es la adquisición del control del propio cuerpo lo más eficiente posible, mediante las habilidades básicas coordinativas y el comportamiento psicomotor, como instrumento para conseguir la mejor adaptación del organismo del deportista.

Articles publicats

Programa de ejercicios de flexibilidad general

La flexibilidad posibilita la fuerza muscular adaptada a la función y condiciona la efectividad de la acción deportiva (movimiento o ejercicio). Flexibilidad articular (movilidad articular): amplitud de movimiento (ROM), que permite una articulación o grupo de...

read more