Preparació física

La preparació física (motora) és l’adquisició del control del propi cos amb exercicis psicomotors sistemàtics per al desenvolupament i perfeccionament de les capacitats físiques i habilitats bàsiques coordinatives, com a mitjà per assolir una adaptació morfològica (estructural), fisiològica (funcional) i del comportament psicomotor de l’esportista.

Les capacitats físiques i habilitats bàsiques coordinatives són la base per aconseguir una elevada facultat de rendiment esportiu.

La preparación física (motora) es la adquisición del control del propio cuerpo con ejercicios psicomotores sistemáticos para el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades físicas y habilidades básicas coordinativas, como medio para conseguir una adaptación morfológica (estructural), fisiológica (funcional) y del comportamiento psicomotor del deportista.

Las capacidades físicas y habilidades básicas coordinativas son la base para conseguir una elevada facultad de rendimiento deportivo.

 

Preparació psicomotora

La preparació psicomotora és l’adquisició del control del propi cos el més eficient possible, mitjançant les habilitats bàsiques coordinatives i el comportament psicomotor, com a instrument per aconseguir la millor adaptació de l’organisme de l’esportista.

La preparación psicomotora es la adquisición del control del propio cuerpo lo más eficiente posible, mediante las habilidades básicas coordinativas y el comportamiento psicomotor, como instrumento para conseguir la mejor adaptación del organismo del deportista.

Articles publicats

Prediction of 1RM (Mayhew and col., 1992)

Prediction of 1RM (Mayhew and col., 1992). Download 443 KB .pdf Jerry L. Mayhew, Thomas E. Ball, Michael D. Arnold and Jack C. Bowen. Relative Muscular Endurance Performance as a Predictor of Bench Press Strength in College Men and Women. Journal of Applied Sport...

read more