Preparació física

La preparació física és l’adquisició del control del propi cos, a través del desenvolupament i perfeccionament de les capacitats físiques i coordinatives, com a mitjà per aconseguir una adaptació morfològica (estructural), fisiològica (funcional) i del comportament psicomotor de l’esportista.

Les capacitats físiques i coordinatives són la base per aconseguir una elevada facultat de rendiment esportiu.

La preparación física es la adquisición del control del propio cuerpo, a través del desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades físicas y coordinativas, como medio para conseguir una adaptación morfológica (estructural), fisiológica (funcional) y del comportamiento psicomotor del deportista.

Las capacidades físicas y coordinativas son la base para conseguir una elevada facultad de rendimiento deportivo.

 

Preparació psicofísica

La preparació psicofísica és l’adquisició del control del propi cos el més eficient possible, mitjançant les capacitats coordinatives i el comportament psicomotor, com a instrument per aconseguir la millor adaptació de l’organisme de l’esportista.

La preparación psicofísica es la adquisición del control del propio cuerpo lo más eficiente posible, mediante las capacidades coordinativas y el comportamiento psicomotor, como instrumento para conseguir la mejor adaptación del organismo del deportista.

Articles publicats

Prediction of 1RM (Mayhew and col., 1992)

Prediction of 1RM (Mayhew and col., 1992). Download 443 KB .pdf Jerry L. Mayhew, Thomas E. Ball, Michael D. Arnold and Jack C. Bowen. Relative Muscular Endurance Performance as a Predictor of Bench Press Strength in College Men and Women. Journal of Applied Sport...

read more

Prediction of 1RM (Abadie and Wentworth, 2000)

Prediction of 1RM (Abadie and Wentworth, 2000). Download 218 KB .pdf Ben R. Abadie and Mildred C. Wentworth. Prediction of One Repetition Maximal Strength from a 5-10 Repetition Submaximal Strength Test in College-Aged Females Journal of Exercise Physiology. JEPonline...

read more