Preparació física

La preparació física és l’adquisició del control del propi cos, a través del desenvolupament i perfeccionament de les capacitats físiques i coordinatives, com a mitjà per aconseguir una adaptació morfològica (estructural), fisiològica (funcional) i del comportament psicomotor de l’esportista.

Les capacitats físiques i coordinatives són la base per aconseguir una elevada facultat de rendiment esportiu.

La preparación física es la adquisición del control del propio cuerpo, a través del desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades físicas y coordinativas, como medio para conseguir una adaptación morfológica (estructural), fisiológica (funcional) y del comportamiento psicomotor del deportista.

Las capacidades físicas y coordinativas son la base para conseguir una elevada facultad de rendimiento deportivo.

 

Preparació psicofísica

La preparació psicofísica és l’adquisició del control del propi cos el més eficient possible, mitjançant les capacitats coordinatives i el comportament psicomotor, com a instrument per aconseguir la millor adaptació de l’organisme de l’esportista.

La preparación psicofísica es la adquisición del control del propio cuerpo lo más eficiente posible, mediante las capacidades coordinativas y el comportamiento psicomotor, como instrumento para conseguir la mejor adaptación del organismo del deportista.

Articles publicats

1RM

L’1RM és el valor de càrrega psicofísica màxima (kg), subordinada a la intensitat, que pot aconseguir moure o suportar l'esportista una sola vegada en una acció psicofísica. Segons diversos autors, es tracta d'avaluar la capacitat d'oposar-se davant d’una resistència...

read more

La força muscular

La força muscular és qualsevol tensió produïda pels grups musculars. Es defineix com la capacitat del sistema neuromuscular per generar tensió en els diferents grups musculars durant un temps determinat (González Badillo & Gorostiaga Ayestarán, 2002). Aquesta...

read more

La Batería EUROFIT (1993)

La Batería EUROFIT en Cataluña (1993). Tabla de percentiles por edades y sexo. (Versión catalana) EUROFIT, La Bateria Eurofit a Catalunya. Ed. Direcció General de l'Esport (Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya). 1a edició, Barcelona, octubre de...

read more

Programa de ejercicios de flexibilidad general

La flexibilidad posibilita la fuerza muscular adaptada a la función y condiciona la efectividad de la acción deportiva (movimiento o ejercicio). Flexibilidad articular (movilidad articular): amplitud de movimiento (ROM), que permite una articulación o grupo de...

read more