Autor: gestor

Los valores en el deporte de alto rendimiento

Los valores en el deporte de alto rendimiento 78KB ¿Cómo captamos los valores? Valores y comportamiento deportivo “Entendemos por valor el principio ideológico o moral de una persona y es la norma particular que rige su pensamiento y conducta, los valores no son del deporte, sino de cada persona”. (Mirallas,...

Read More

1RM

L’1RM és el valor de càrrega psicofísica màxima (kg), subordinada a la intensitat, que pot aconseguir moure o suportar l’esportista una sola vegada en una acció psicofísica. Segons diversos autors, es tracta d’avaluar la capacitat d’oposar-se davant d’una resistència màxima externa mitjançant una contracció muscular(1). Actualment també es fa servir el concepte 1RM, com a intensitat teòrica màxima, per avaluar la capacitat màxima de resistència cardiorespiratòria de l’esportista. Metodològicament l’1RM es pren com a referència per treure percentatges de la càrrega psicofísica i elaborar els programes d’entrenament, els quals han de proporcionar una dosi racional d’aquesta càrrega. El 1RM es el valor de carga psicofísica máxima (kg), subordinada a la intensidad, que puede conseguir mover o soportar el deportista una sola vez en una acción psicofísica. Según diversos autores, se trata de evaluar la capacidad de oponerse ante una resistencia máxima externa mediante una contracción muscular(1). Actualmente también se utiliza el concepto 1RM, como intensidad teórica máxima, para evaluar la capacidad máxima de resistencia cardiorrespiratoria del deportista. Metodológicamente la 1RM se toma como referencia para sacar porcentajes de la carga psicofísica y elaborar los programas de entrenamiento, los cuales han de proporcionar una dosis racional de esta carga. (1) Tous Fajardo J (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación. Ed. Ergo, Barcelona, pp. 17-18. Fórmula (Mirallas, 2016): kg/(1,04-0,04·RM)+((RM-1)/100·0,42·10 = 1RM(kg) Exemple, un esportista realitza 7RM amb 70kg. 70kg/(1,04-0,04·7RM)+((7RM-1)/100)·0,42·10 =...

Read More

L’egoisme

L’egoisme 69KB L’egoisme és la tendència de la persona a considerar-se centre principal d’interès, que redunda en la interpretació explícita que res té sentit, si no és des de la perspectiva del benefici propi. En filosofia, és la manca de tota possibilitat de transcendir el seu propi àmbit, perquè l’únic existent és la pròpia consciència i els seus...

Read More

Cultura i civilització

Cultura i civilització15 KB La cultura és el conjunt dels coneixements empírics i científics acumulats per la humanitat al llarg de la seva història i és un fenomen distintiu dels éssers humans. La paraula “cultura” s’utilitza en singular, perquè es troba en totes les societats sense distinció de races, ubicació geogràfica o moment...

Read More

Ser català és delicte

Ser català és delicte14 KB Cal fer constar la diferència entre ser i sentir-se català o ser i sentir-se espanyol. Sovint escoltem dir a la gent la frase: “jo em sento català i espanyol”. Però no es habitual escoltar dir: “jo sóc català i espanyol”. Òbviament, malgrat algú pugui dir el contrari, cadascú pot sentir-se en funció de com interpreti les seves...

Read More